Példák a mi közösségünkből

Hrvatski jezik nyelvtan 7 razred vjezbe

MAGYAR NYELV - Gyakorló nyelvtan az általános iskolák 7. osztálya számára

Elbeszélő, drámai és lírai művek, amelyekkel kapcsolatban a fogalmak felmerülnek. A tanuló - ismeri a művekhez kötődő fogalmak irodalomelméleti, stilisztikai, nyelvi jelentését és szerepét; - helyesen használja a tanult fogalmakat a szóbeli és az írásbeli megnyilatkozásakor.

hrvatski jezik nyelvtan 7 razred vjezbe

Vizuális kultúra; ének- zene; erkölcstan: kapcsolódó fogalmak. A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén A tanuló eligazodik és hatékonyan részt vesz a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Képes álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni.

Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit. Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális átfogó megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére.

Torokrák hpv-vel, Humán papillomavírus – Wikipédia

Össze tudja foglalni a szöveg hrvatski jezik nyelvtan 7 razred vjezbe, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni, állításait indokolni. A tanuló ismeri a különböző mondatfajtákat és a szövegalkotásban törekszik használatukra.

hrvatski jezik nyelvtan 7 razred vjezbe

Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket. Törekszik a horvát nyelv helyes hangsúlyozására és a helyes hanglejtésre.

hrvatski jezik nyelvtan 7 razred vjezbe

A helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb mozaikszók helyesírásában. Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. A tanuló képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, műfajt műnemekbe tud sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni.

Napišite Recenziju

Felismeri a regény és elbeszélés műfaji jegyeit, jellemezni tudja a szereplőket, fel tudja tárni a konfliktusok mibenlétét. Hozzávetőlegesen el tud igazodni az irodalom kronológiájában és hrvatski jezik nyelvtan 7 razred vjezbe, a helyi hagyományokban, irodalmi emlékekben.

Felismeri az irodalmi szövegekben a szóképeket és stiláris eszközöket, meg tudja fogalmazni azok szerepét. Képes a drámákban, filmekben megjelenő emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok összetettségének értelmezésére és megvitatására.

Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni fogalmakról. Tudja az alapvető információkat az ismertebb műfajokról. Képes a követelményekben megjelölt művek szöveghű felidézésére.

A tanuló tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektronikus sajtó műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, működési módjának legfőbb jellemzőit.

Kialakul benne a médiatudatosság elemi szintje, az önálló, kritikus attitűd. A nyelv az emberi kultúra egyik legjelentősebb és legelterjedtebb közvetítője, s egyben a nemzeti identitástudat egyik elengedhetetlen feltétele. Általa kerül az ember kapcsolatba a többi emberrel, képes kifejezni a személyes tartalmait, hrvatski jezik nyelvtan 7 razred vjezbe meg másokat.

A nyelv nemzetfenntartó szerepének tudatosítása és a nemzeti hovatartozás kifejezésében betöltött funkciójának jelentősége különös fontosságú a nemzetiségek életében.

Az anyanyelv tanulása, valamint az anyanyelven való tanulás hozzájárul az egyén hatékonyabb érvényesüléséhez személyes és társadalmi kapcsolataiban. Ezért szükséges kialakítani a tanulóban a nyelvismeretnek normatív horvát nyelvilletve beszéd- és magatartáskultúrának azt a fokát, amelynek birtokában a szóbeli és írott szövegek megértése és a közlés terén lehetősége nyílik az ismeretszerzésre, valamint a társadalmi életben érdekeinek érvényesítésére.

Az anyanyelvi nevelés feladata a nyelv mint változó rendszer megismerése, illetve a nyelvi kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő szinten birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció eszköztárát, képessé váljanak azok funkcionális elemzésére, gyakorlati alkalmazására.

Így segítve és megalapozva a tanulók önálló ismeretszerzését, tanulását, valamint a velük szoros összefüggésben levő differenciált gondolkodást, az élet végéig tartó tanulás képességét és igényét. A nyelvi rendszer nem értelmezhető a beszélőtől független létező jelenségként, a nyelvi jelentés a nyelv szóbeli és írásos működése során jön létre.

Az anyanyelvi nevelés feladata, hogy fejlessze a különféle formában megjelenő szóbeli, nyomtatott, elektronikus stb. Feladata továbbá, hogy tudatosítsa és rendszerezze a korábban megszerzett tudást a nyelv társas, társadalmi szerepéről, a nyelv és gondolkodás viszonyáról, az anyanyelv jelenbeli és múltbeli szemölcsök a végbélnyílás eltávolítása közelében, más nyelvekkel való azonosságairól és különbözőségeiről.

A nyelv az önkifejezés egyik leggyakoribb módja.

hrvatski jezik nyelvtan 7 razred vjezbe

Az egyes szövegtípusok ismerete segítséget nyújt a munkavállaláshoz, míg mások a társas érintkezés elengedhetetlen elemei. Az irodalom esztétikai élményforrás, szerves része a nemzeti kultúrának. Hordozója és közvetítője különböző életformáknak, magatartásformáknak, gondolatoknak, amelyek megismerése kihat személyiségünk formálására: a különböző élethelyzetek, sorsok megannyi lehetőséget, mintát kínálnak számunkra, tájékozódást nyújtanak a hasonló helyzetekben a helyes magatartás kiválasztásában.

Hrvatski jezik i književnost - 7. razred (2)

A tanulók az irodalom tanulása során megismerkedhetnek az anyanyelv kifejező módjaival, elsajátíthatják azokat a lehetőségeket, melyek igényesebbé tehetik megnyilatkozásaikat. Az irodalmi alkotások fejlesztik az emlékezetet, az élmények feldolgozásának és megőrzésének képességét, hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákokban megteremtődjék a hagyomány elfogadásának és alakításának párhuzamos igénye.

Az irodalmi nevelés kitüntetett feladata az olvasási kedv felkeltése és megerősítése, az irodalomnak mint művészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos formájának megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak élményteremtő megismertetése.

Az így megszerzett tudás lehetőséget teremt az ön- és emberismeret, a képzelet, a kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztésére, miközben a tanulók megismerik a sokoldalú és több jelentésű hagyomány fogalmát, a nyelvi és művészi konvenciókat.

A horvát nyelv és irodalom műveltségterület tartalmai hozzájárulnak a tanulók lelki-érzelmi nevelődéséhez.

Hrvatske jezične niti 5

A tantárgy kerettanterve azzal is számol, hogy az elektronikus információhordozók, a világháló térhódításának és napi használatának közegében működik. E kihívás ugyanis jelentős erővel alakítja az anyanyelvi kultúrát és hat az irodalomolvasás szellemi jelentőségére. A digitális kultúrát és a hatékony önálló tanulást egyaránt fejlesztik az önálló adatgyűjtés módszerei, a könyvtári szolgáltatások, katalógusok, bibliográfiák használata mellett az internet kínálta lehetőségek alkalmazása.

A tantárgy kínálta lehetőség és feladat is egyúttal a megfelelő információk kiválasztása, rendszerezése, egyszerűbb bibliográfia, forrásjegyzék összeállítása, az információfeldolgozás, az idézés technikai szabályainak, etikai normáinak ismerete és alkalmazása. Így a horvát nyelv és irodalom kiemelt befogadó tantárgya a könyvtárhasználat tanításának. Az irodalmi alkotások számos lehetőséget biztosítanak az ember és a természet kapcsolatához, a társadalmi problémák, a családi és egyéni életút bemutatásához, ezek megbeszélése, tanulmányozása hozzásegíthet a természeti és a teremtett környezethez való tudatos viszony kialakításához, befolyásolhatják a tanulók értékrendjét.

A kritikus fogyasztói magatartásra nevelés természetes területe a szövegértés. Több nyelvi témakör kínál módot például a reklámnyelv, a reklámhatás kritikus nyelvi elemzésére, az információk helyes értékelésére, a manipuláció felismerésére.

Kiemelt cél továbbá az anyanyelvű írásbeliség normáinak alkalmazása, az olvasható írás, a biztos, problémaérzékeny helyesírás. Lényegre törő, pontos kifejezésmód, valamint a lényeg kiemelése a beszédben. Tudatos törekvés a gondolatok választékos kifejezésére, változatos formában alkalmazkodva a hallgató beszédpartner érdeklődéséhez, figyelméhez szándékolt hatás. A horvát nyelvre jellemző frazeológiai kifejezések, nyelvi fordulatok ismerete és biztos használata.

Nyelv A horvát nyelv története a